Pøírodovìdecká fakulta Univerzity J.E. Purkynì v Ústí nad Labem

levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Ve ètvrtek 9.11. probìhla v Císaøském sále Muzea mìsta Ústí nad Labem slavnostní inaugurace nového dìkana Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkynì, doc. RNDr. Michala Varadyho, Ph.D.

Inaugurace-dìkana-2018-06.jpg


(978) 327-6172
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Aktuální nabídku pøedmìtù, které vaši spolužáci nabízí k douèování sledujte na tomto odkazu. Seznam pøedmìtù bude postupnì rozšiøován. V pøípadì zájmu napište na martin.svec@ujep.cz.
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

V úterý 6.11. byl v uèebnì CN 221 ztracen zlatý dámský prstýnek - památka po zesnulé mamince.

Prosíme nálezce, aby se ozval na michal.nemec@ujep.cz.

Odmìna 500 Kè apozvání na kávu!


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
07.11. 2018

(505) 342-3184

uk, uk! Kdo je tam? Pøeci další roèník Týdne geografie!

Letos ve dnech 13.−22. listopadu a opìt plný pøednášek, diskusí (viz (586) 787-5515) a završený exkurzí do Èeského støedohoøí (215-257-0166). Pøihlašte se, dokud je èas.

Tìšíme se na vás!


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
19.10. 2018

3363498667

Volná pracovní pozice  „Laboratorní technik pro LC-MS“

Fyziologický ústav AVÈR v.v.i. – oddìlení metabolomiky hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozici laboratorní technik pro pøípravu a analýzu vzorkù pomocí kapalinové chromatografie (LC) a hmotnostní spektrometrie (MS).
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
19.10. 2018

(816) 897-5538

OP VVV_STUVIN

Název projektu:

Studium, výzkum a inovace – rozvoj pøírodovìdných a technických doktorských programù na Univerzitì J. E. Purkynì v Ústí n.L.

Øešitel:

doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

Dotaèní titul: OP VVV, PO2

Èíslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735

Souèást: FŽP, PøF

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 30. 9. 2022

Rozpoèet projektu: 13.395.946,41 Kè

Spoluúèast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 11.735.191,57 Kè

Anotace projektu:

Cílem projektu je tvorba dvou nových a rozvoj dvou stávajících pøírodovìdných a technických doktorských programù. Rozvoj zahrnuje rozšíøení témat, zapojení nových školitelù, rozvoj doctoral-schools se tøemi ústavy AV ÈR a intenzivnìjší spolupráci fakult pøírodovìdecké a životního prostøedí. Potøeba rozvoje programù vychází z rùstu výzkumných aktivit, zejména èinnosti výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.

EU-MŠMT-logo.jpg
916-347-2781
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
19.10. 2018

9546717464

OP VVV_INVUST

Název projektu:

Rozvoj pøístrojového vybavení pro pøírodovìdné a technické doktorské programy na Univerzitì J.E. Purkynì v Ústí nad Labem

Øešitel:

Mgr. Jan Malý, Ph.D.

Dotaèní titul: OP VVV, PO2

Èíslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678

Souèást: FŽP, PøF

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 30. 7. 2022

Rozpoèet projektu: 143.698.938,68 Kè

Spoluúèast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 136.513.991,74 Kè

Anotace projektu:

Projekt je zamìøen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitì J.E. Purkynì v Ústí nad Labem. V rámci komplementárního projektu STUVIN jsou plánovány inovace stávajících a tvorba nových studijních doktorských programù Aplikovaná fyzika materiálù, Aplikované nanotechnologie, Environmentální analytická chemie a Obnova krajiny. Tento projekt je zamìøen na vytvoøení nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci tìchto programù a realizaci všech cílù projektu STUVIN.

EU-MŠMT-logo.jpg
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Petr Eisenmann, vedoucí katedry matematiky PøF UJEP, poskytl rozhovor pro MF Dnes.
Pøinášíme ho i my.

Eisenmann - Mafra.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

ERASMUS+ Výbìrové øízení
Do 30. 10. 2018 12:00 hodin probíhá výbìrové øízení na zahranièní studijní a pracovní pobyty v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr 2018/2019. Využijte této úžasné možnosti a vydejte se na studia po Evropì. Bližší informace

Studijní pobyty studentù UJEP v rámci pøímé smluvní spolupráce a formou „free movers"
Do 26. 10. 2018 mùžete podat pøihlášku ke studiu na partnerské univerzitì UJEP nebo na jakékoliv studentem vybrané univerzitì po celém svìtì. 408-641-5727
(936) 414-5562
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
19.09. 2018

5702375261

Odborný asistent z naší fakulty, kulturní geograf Jan D. Bláha, dokumentuje vliv moderních technologií a nových komunikaèních nástrojù na životy obyvatel Tichomoøí.
Nahlédnìte pod poklièku.
5035985452
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

PøF UJEP pùsobí jako spolupracující instituce na pøípravách èeské èásti soutìže kybernetické bezpeènosti - Londýn – ECSC 2018.

Video èeského národního týmu!


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
10.09. 2018

618-939-6636

Harmonogram pøedzápisu povinných, povinnì volitelných a výbìrových pøedmìtù PøF na zimní semestr 2018/2019
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
study-2166061_1280.jpg

24. 9. 2018, od 18 hodin v MF-2.28 (Zelený sál, areál kampusu)

Chemické školení: 18:00
GMO školení: 19:30

Úèast všech studentù, kteøí budou v akademickém roce 2018/2019 jakkoli manipulovat s chemickými látkami nebo GMO (laborky, závìreèné práce, apod.), je povinná!


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Podání pøihlášek ke studiu je do 17.8.!

Pøijímaèky-2017-2018 - 2.jpg


4047030921
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
07.08. 2018

602-716-9836

Vedle zemìdìlství mìla na krajinu Krušných hor vliv i hornická èinnost. Tìžbou a zpracováním kovù vznikla nová, jedineèná stanovištì s pùdami s vysokým obsahem kovù, na kterých se vyvinula specifická flóra. Pro zachování nìkterých druhù rostlin je nutné udržovat otevøené, prosvìtlené porosty.

logo.jpg                logo-eu.png

 

logo-tud.jpg            logo-ujep.png


ill-looking
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Miroslav Duda, absolvent katedry geografie PøF UJEP, obsadil 1. místo v soutìži o nejlepší studentskou práci v cestovním ruchu.

Miroslav_Duda_druhý_zprava-678x381.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
02.08. 2018

7126224226

Letos již posedmé byly udìleny Ceny hejtmana Ústeckého kraje za výjimeèné èiny èi zásluhy. V kategorii Vìda a výzkum získala cenu Doc. Ing. Zdeòka Kolská, Ph.D, z katedry chemie Pøírodovìdecké fakulty UJEP.

Kolska_2-678x381.jpg


(970) 541-3867
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
25.07. 2018

(712) 832-9991

UniQSurf - Centrum biopovrchù a hybridních funkèních materiálù
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411
øešitel: Mgr. Jan Malý, Ph. D.

Projekt je zamìøen na pøedaplikaèní výzkum a vývoj funkèních povrchù a hybridních materiálù pro aplikace v biomedicínì, bioanalytických metodách, katalýze a sorpèních procesech. Projekt se zabývá vývojem mikrozaøízení pro testování léèiv na 3D bunìèných kulturách, vývojem bioadhezivních a antiadhezivních povrchù a novými hybridními materiály pro organokatalýzu, separaèní procesy a sekvestraci plynù.

Èíslo operaèního programu: 02
Název operaèního programu: Operaèní program Výzkum, vývoj a vzdìlávání
Prioritní osa: 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Èíslo investièní priority: 02.1.01 Posilování výzkumné a inovaèní infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovnì výzkumu a inovací a podpora odborných støedisek, zejména tìch, jež jsou pøedmìtem celoevropského zájmu
Èíslo výzvy:  02_17_048

Zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukonèení projektu: 31. 12. 2022

Pøidìlená dotace:
Celkové zpùsobilé výdaje: 89 000 000,00 Kè
prostøedky z ESF: 75 650 000,00 Kè
národní veøejné zdroje : 8 900 000,00
vlastní zdroj financování: 4 450 000,00 Kè

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg


(310) 736-2840
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
24.07. 2018

7609046129

Léto, voda, skvìlí lidé a noví pøátelé - to je Seznamovák, který i letos probìhne pro všechny studenty 1. roèníkù UJEP! Navíc ti vysvìtlíme vše potøebné ke studiu (STAG, studijní pøedpisy, kreditový systém, vedení fakulty, atd.).
Tìšíme se!

352-973-4419
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, pøíspìvková organizace hledá uèitele/ku matematiky, chemie, ekologie. Pracovní pomìr od 27.8.2018, nástupní plat 26 020,- Kè.

Životopisy zasílejte na: reditelka@4zsmost.cz 


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Vážení studenti, vzhledem k tomu, že 28/6 se konají promoce absolventù a studijní oddìlení bude uzavøeno, bude termín odevzdání bakaláøských a diplomových prací, indexù a pøihlášek k mimoøádnému termínu SZZ na PøFa FF4) a opravnému termínu SZZ na PF3), termín odevzdání pøihlášek k SZZ z pedagogiky a psychologie prodloužen o jeden den, tj. do 29/6 do 14 hod.
treadwheel
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
08.06. 2018

512-995-2151

sukulenty-2018.jpg

Pøijïte objevit svìt suchomilných rostlin, nahlédnout do našich skleníkù i zahrady a využít pìstitelské rady odborníkù vycházející z mnohaletých zkušeností.
Tìšíme se na Vás každý den od 9:00 do 17:00 vèetnì sobot a nedìlí.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Akademici.jpg

Minulý týden navštívili naši akademici z kateder informatiky a matematiky spoleènost ADLER. Tématem byla praktická práce s daty.


3233100620
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Dnes probìhla volba kandidáta na jmenování dìkanem Pøírodovìdecké fakulty UJEP.

Kandidátem na jmenování dìkanem PøF UJEP pro funkèní období 2018-2022 byl zvolen doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.

Protokol o prùbìhu a výsledcích volby
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Vážené absolventky, vážení absolventi, slavnostní promoce PøF se koná 28. 6. 2018 na zámeèku Vìtruše. Bližší informace najdete v tomto letáku.


770-925-5622
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

V rámci vládní návštìvy Ústeckého kraje zavítal 14.5.2018 ministr školství, mládeže a tìlovýchovy Robert Plaga na Univerzitu Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem. Pøi diskuzi se studenty a vedením školy zde øešil plánované investice, pøedevším do Centra pøírodovìdných a technických oborù.

Více 251-616-6787

8070[1].jpg


(919) 455-9866
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
18.05. 2018

603-555-0076

ZŠ a MŠ Dìèín (Kosmonautù 177) shání zástup za mateøskou dovolenou.

Uèitel pøírodopisu a ekologie.

Možný je plný i èásteèný úvazek, student i dùchodce.
Pište na reditelka@zsbreziny.cz


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
16.05. 2018

7739528242

Nabízíme vám volitelný kurz vhodný pro studenty, doktorandy i vìdecké pracovníky všech vìdních oborù, od informatiky, matematiky a fyziky až po obory sociální. Program kurzu a použité prostøedky (Excel) budou pøizpùsobeny úrovni a zkušenosti úèastníkù. Žádné pøedbìžné zkušenosti s programováním nejsou nutné, rovnìž tak i pouze elementární a zapomenuté znalosti matematiky nejsou problém.

Program a více informací najdete v venisonivorous.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
10.05. 2018

(540) 597-7532

Znovu se tìšíme na Kostelní námìstí, kde celá univerzita pøedvede veøejnosti své umìní.
Druhý den si poslechneme vybrané populárnì-nauèné pøednášky ve Velké aule.

Program festivalu 16.5.
(702) 981-8200

kalendar


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
09.05. 2018

7347712620

levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
09.05. 2018

(408) 533-3929

Uzávìrka pøihlášek je 15. 5. 2018 (odevzdaní DP lze po dohodì posunout až do 31.5.2018). Pøihlásit se mohou studenti, kteøí podávají práci k obhajobì v jarním termínu letošního akademického roku a pøípadnì i studenti, kteøí již práci obhájili v rámci zimních termínù SZZ. Kompletní informace o soutìži jsou zveøejnìny na /www.careermarket.cz/careermarket/cena-crytur

Cena Crytur_A4_2018.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Pøedsedkynì AS PøF UJEP svolává dle èl. 3, odst. 6 Pøílohy è. 1 Statutu fakulty pøedvolební shromáždìní akademické obce fakulty.
 
Shromáždìní akademické obce probìhne 23. 5. 2018 od 13:00 v místnosti CS 227.
Všichni èlenové akademické obce jsou vøele vítáni.
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
25.04. 2018

8222268483

Zemìpisná olympiáda je soutìž pro studenty základních a støedních škol, talentovaných v geografii, vyhlašovaná a grantovými prostøedky podporovaná ministerstvem školství.

ZO_foto_LucieUrbanova.jpg


844-906-2699
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
25.04. 2018

(514) 533-9690

Srdeènì Vás zveme na zajímavý semináø s hostem katedry fyziky:
Assoc. Prof. Krasimira Shtereva,Ph.D. (Department of Electronics, University of Rouse „A.Kanchev“, Ruse, Bulgaria)
„ZnO thin films: Perspectives & achievements"

Ètvrtek 26. dubna 2018 od 13:00 hodin v uèebnì è. 345


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
19.04. 2018

(661) 384-3378

Dìkan Pøírodovìdecké fakultuy UJEP

vyhlašuje na

pondìlí 7. 5. 2018 dìkanské volno.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
18.04. 2018

(970) 527-5482

Sportovní den rektora je pro všechny, kteøí rádi využijí možnosti si zasportovat.

Info zde: /www.pf.ujep.cz/sportovni-den

SDR_jan_2018_tisk.jpg


3198536500
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Nabízí se tradiènì zajímavá exkurze do firmy Glazura. Firma nabízí možnosti spolupráce na stáže, praxe, závìreèné práce èi brigádu na rùzné pozice ((305) 315-2892).

Termín: 20.4 nebo 25.4.
Pište na Benkockamonika@seznam.cz.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
16.04. 2018

9034888664

Dìkan PøF UJEP vypisuje výbìrová øízení na obsazení míst akademických pracovníkù a místa vedoucího katedry.

Seznam volných pozic.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Dìkan Pøírodovìdecké fakulty vyhlašuje druhé kolo pøijímacího øízení pro akademický rok 2018/2019. Více informací naleznete v menu 8552102708.
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
16.04. 2018

2106029734

Akademický senát Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkynì vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování dìkanem PøF UJEP.
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
10.04. 2018

(609) 288-8305

Tøi projekty z PøF získaly podporu ve Studentské grantové soutìži UJEP.

IMG_5512.jpg


4069052554
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
28.03. 2018

919-847-7565

Dìkan Pøírodovìdecké fakulty UJEP prodloužil termín odevzdávání pøihlášek ke studiu v pøijímacím øízení pro akademický rok 2018/2019 do 13. 4. 2018 s výjimkou dvouborového bakaláøského studia v kombinaci s hudební výchovou.
(579) 927-0767
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Pøípravný kurz k pøijímacím zkouškám na gymnázia a kurz statistiky

Pataci_1.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
"ERASMUS+ Výbìrové øízení 2018
Do 8. 4. 2018 probíhá 2. kolo výbìrového øízení na zahranièní studijní a pracovní pobyty v rámci programu ERASMUS+ pro zimní semestr 2018/2019. Využijte této úžasné možnosti a vyražte po Evropì. Bližší informace (773) 432-8101.

Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

EXBIO Praha, a.s. je ryze èeská biotechnologická firma zamìøená na vývoj, výrobu a prodej imunologických a molekulárnì biologických reagencií v Èeské republice i na celosvìtovém trhu.

Hledá Sales managera.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
15.03. 2018

207-495-8207

Ke dni 7. bøezna 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy vyhlašuje podle zákona è. 130/2002 Sb., o podpoøe výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veøejných prostøedkù a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o podpoøe výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znìní pozdìjších pøedpisù, veøejnou soutìž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA18) pro podávání projektù mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zamìøením na èesko-americkou spolupráci.

/www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
15.03. 2018

907-677-0278

Už popáté poøádá  Ústav organické chemie a biochemie AV ÈR ve spolupráci s ÈSBMB vìdeckou konferenci Prague Protein Spring na téma „Proteins at work". Konference otevírá témata vìnovaná chování proteinù v bunìèném kontextu, jejich makroorganizaci, systémovému popisu proteinù a také jejich úlohy v procesu biomineralizace. Mezi pozvanými øeèníky jsou napø. Charles Kurland, Harel Weinstein, Christine Orengo, Amnon Horowitz, Jose Onuchich, Monika Fuxreiter a další. Právì byla otevøena registrace na 551-286-1664. Konference bude probíhat v Praze ve vile Lanna od 3. do 6. kvìtna 2018.

Kapacita konference je omezena, proto neváhejte s registrací.
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Den-kariry-2018.jpg

Tradièní Den kariéry v novém kabátì!

28. bøezen v 9:00–13:00
Node5,
Masarykova 3127/28, Ústí nad Labem

807-271-5214
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Univerzita J. E. Purkynì v Ústí nad Labem se snaží posílit výmìnu znalostí, technologií a inovací spolu s dalšími 9 institucemi prostøednictvím pøeshranièního projektu TRANS3Net. V rámci projektu vznikla tzv. TRANS3Net sí, která posiluje spolupráci mezi vìdou a hospodáøstvím, z èehož by mìly profitovat malé a støední podniky. Projekt se dotýká trojmezí Nìmecko, Polsko, Èeská republika (pøesnìji Sasko-Dolní Slezsko-Ústecký kraj) s výhledem rozšíøení tohoto území.
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateèní 22, pøíspìvková organizace pøijme od dalšího školního roku 2 uèitele s aprobacemi chemie, biologie.
Žádosti se strukturovaným profesním životopisem zasílejte na adresu jobs@gymjat.cz, popø. na jiný kontakt Gymnázia.“

/www.gymjat.cz/verejnost/nabidky/pracovni-mista


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Podívejte se na reportហÈT o Pøímìstském táboøe, tentokrát v Duchcovì, kde jsme dìtem ukázali první kroky k programování a informatickému myšlení.

PT_Duchcov_6.JPG


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
15.02. 2018

(949) 577-4502

Do 28. 2. 2018, 11:00 hodin probíhá výbìrového øízení na zahranièní studijní a pracovní pobyty v rámci programu ERASMUS+ pro zimní semestr 2018/2019. Využijte této úžasné možnosti a vyražte po Evropì!

618-422-6084


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
13.02. 2018

FameLab 2018

F.jpeg
FameLab úèastníkùm nabízí šanci zlepšit své schopnosti v oblasti popularizace vìdy a komunikace s médii. Zároveò si klade za cíl pøinést publiku aktuální ukázky toho, èím se v souèasnosti zabývá výzkum zejména v oblasti pøírodních vìd.  Je možné pøihlásit i vystoupení ostatních vìdních oblastí, pokud budou tematicky èi metodicky propojeny s pøírodními vìdami (hlavnì tzv. hranièní vìdy apod.).
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
02.02. 2018

833-222-4453

Podrobnosti najdete zde:

/drive.google.com/file/d/1X3ylShZCDL-C3_k5QIfLrZQChTLgQU5O/view?usp=sharing


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Slavnostní promoce absolventù se konají 21. 3. 2018 na zámeèku Vìtruše. Další informace v tomto dokumentu.
6056156997
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

V roce 2017 probìhla velká dotazníková šetøení. Týkala se vztahù mezi partnery - tìch dobrých i tìch špatných, toho, jak si pøedstavujeme ideální vztahy i toho, co ve skuteènosti je nebo bylo. Touto cestou dìkuji všem, kdo na dotazníky odpovìdìli.


(985) 289-0990
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
09.01. 2018

(319) 293-5813

Pøírodovìdecká fakulta UJEP poøádá 25. ledna den otevøených dveøí

dod1.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
04.01. 2018

(313) 374-5091

Pøípravný kurz matematiky k pøijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia 2018

7135210328

13de207.png


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
19.12. 2017

8028305623

Rozpis termínù státních závìreèných zkoušek v lednu a únoru 2018 najdete v tomto uroleucic.
9177420256
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Akademická obec PøF UJEP
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Nabídneme exotické brambory a nevšední maso.
Pøineste taky nìco dobrého nebo alespoò zajímavého! :-)
Èepujeme Zlatopramen 11°, ale bude i svaøák èi již tradièní boule.
Vstupné dobrovolné, vítáni všichni!

vv-2017.jpg


8668316794
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
23.11. 2017

416-395-7122

V souladu s ustanovením § 49 zákona è. 111/1998Sb. o vysokých školách a o zmìnì a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), v platném znìní a s pøíslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem a Statutu Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem dìkan Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem vyhlašuje pøijímacího øízení pro ak. rok 2018/2019.

Více informací naleznete v menu Pøijímací øízení.


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
22.11. 2017

(704) 408-8415

Zdarma nabízíme zajímavé pøednášky pro støedoškolské studenty.
Po dohodì s pøednášejícím je možné pøednášku pøizpùsobit potøebám školy.
Domlouvejte pøes michal.nemec@ujep.cz nebo telefon 601082197.

744x300_hero_visit-a-class.jpg
4258827231
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
21.11. 2017

(479) 240-8787

Pøedvolební shromáždìní

 Ve støedu 22. listopadu 2017 od 13.00 se v místnosti CS-502 koná pøedvolební shromáždìní. 


859-251-3108
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Kdy: 4. prosinec - 10. prosinec 9:00–17:00 h
Kde: Botanický park, Za Válcovnou 1000/8
Pro: žáci ZŠ i SŠ, veøejnost
pozvanka-advent-tisk.jpg

5594455226
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
09.11. 2017

(248) 799-9748

Tyden_geografie_cave.JPG Tyden_geografie_prednaskaPapua.JPG zmizela_mista_3D.JPG

Geografové zkoumají svìt kolem nás.
Umí tøeba pomocí 3D technologií vytvoøit model místa, které dnes vypadá jinak než v minulosti. Pøijïte poodhalit tajemství, jak takový model vzniká.
Z dalších akcí si staèí jen vybrat.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Katedra geografie PøF UJEP poøádá každoroèní velkou zahranièní exkurzi pro studenty (nemusí být jen z PøF) do východního Polska.
Cena cca 7.000,- Kè
Termín 21. - 27. 4. 2018.
Další informace v na nástìnce katedry geografie nebo u dr. Ivana Farského.

Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
"ERASMUS+ Výbìrové øízení na studijní pobyty a praktické stáže pro letní semestr 2017/2018. Do 24. 11. 2017 probíhá 2. kolo výbìrového øízení na zahranièní studijní a pracovní pobyty v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr 2017/2018. 8153310945této možnosti a vyražte studovat po Evropì"
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
07.11. 2017

2364522439

Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.

Ètvrtek 30. listopadu 2017 od 13:45 hodin

Uèebna CN-221 na katedøe chemie PøF UJEP
Èeské mládeže 8, Ústí nad Labem

Téma pøednášky: Svìt granulárních materiálù


732-869-3677
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
31.10. 2017

9012665735

Kurzy externich odborníkù poøádané na UJEP

V rámci semináøe se studenti seznámí se základy metody NMR, tj. s fyzikální podstatou jevu a s vlastní mìøící metodou. Kromì toho bude èást semináøe zamìøena na praktické ukázky použití NMR spektroskopie v rùzných látkách.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Jak se øeší kybernetické útoky v bankovním sektoru?
Je je poèítaèová bezpeènost v Èesku na dobré úrovni?
... a mnoho dalších postøehù z praxe.

22860089_2049609155269374_5877138197791648659_o.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Gymnázium Teplice se stalo oficiální fakultní školou PøF UJEP.

Pøf ULEP a GT - s cedulí.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Katedra informatiky PøF UJEP oslavila 30 let své existence 14. 10. 2017.

IMG_5435.jpg  30letKI.png


7183838722
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Turistické centrum bude koncem roku opìt doplòovat tým brigádníkù.

infocentrum-brigáda-2017.jpg


678-614-7207
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
24.10. 2017

Dýnì-2017

Soutìž pro žáky základních a støedních škol Podzimní poznávání døevin se konala v Nauèném botanickém parku ve dnech 2. – 6. 10. 2017 soubìžnì s výstavou „Dýnì“. Pøes nepøízeò poèasí se soutìže zúèastnilo celkem 285 žákù ze 7 základních škol a 1 støední školy. Úspìšní øešitelé mìli možnost zatoèit si kolem štìstí a získat malou odmìnu.
Uvnitø malá galerie.

 IMG_5313.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
23.10. 2017

919-731-0660

Jan Paèes: Umìlý život? Pùjde to?

tyden_vedy_a_techniky_plakat_FB.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
23.10. 2017

618-646-8959

Přihlašte svou práci do prestižní soutěže o Cenu Wernera von Siemense.
Na odmìnách bude rozdìleno 1.000.000 Kè!
www.siemens.cz/cenasiemens

Cena Siemens 2017.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
07.10. 2017

303-340-4969

Studujte v roce 2018 v zahranièí!
Využijte podpory mezinárodní spolupráce UJEP 2018 a odjeïte studovat na zahranièní vysokou školu.
Uzávìrka pøihlášek na PøF do 18. 10. 2017

ERASMUS+ Výbìrové øízení na studijní pobyty a praktické stáže pro letní semestr 2017/2018. Do 30. 10. 2017 probíhá výbìrové øízení na zahranièní studijní a pracovní pobyty v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr 2017/2018.
Využijte této možnosti a vyražte studovat po Evropì!
MSMT_podpora_2018_a_letak.JPG


2254225819
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Imatrikulace nových studentù PøF UJEP se koná 11. øíjna 2017. Více informací v tomto dokumentu.
(240) 407-8431
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
16.09. 2017

(917) 904-3921

Ètrnáct zamìstnancù ústecké spoleènosti ADLER vèetnì vedení firmy zasedlo poèátkem záøí do školních lavic katedry matematiky Univerzity Jana Evangelisty Purkynì  (UJEP). Dvoudenní kurz statistického zpracování dat pro nì pod vedením profesora Jiøího Cihláøe pøipravili pracovníci Pøírodovìdecké fakulty.

kurz UJEP1.JPG


(430) 207-9947
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
07.09. 2017

6516385308

PODZIMNÍ POZNÁVÁNÍ DØEVIN.jpg2. - 6. øíjna, od 9:00 do 15:00

Poznávací soutìž pro žáky základních a støedních škol.
Úkolem bude poznat 20-30 druhù našich døevin.
Všichni øešitelé budou odmìnìni, nejúspìšnìjší dostanou vìcné ceny.

Nauèný botanický park
Za Válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem - Klíše


umbilici
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
07.09. 2017

928-442-3405

study-2166061_1280.jpg

Úterý 26.9.2017, od 18 hod v MF-2.28.

Úèast všech studentù, kteøí budou v akademickém roce 2017/2018 jakkoli manipulovat s chemickými látkami (laborky, závìreèné práce, apod.), je povinná!


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
06.09. 2017

(574) 747-8796

Srdeènì zváni jsou všichni zamìstnanci a studenti UJEP. Zvláštì vítáni jsou naši absolventi, studenti a také pracovníci, kteøí na katedøe pùsobí èi pùsobili. Oslavy probìhnou 14. øíjna 2017.

30letKI.png


4154019410
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
 • datum konání: ètvrtek 21. záøí 2017
 • místo konaní: uèebna CN-130 v budovì UJEP v Ústí nad Labem v Èeské mládeži 8
 • pøednášející: doc. PaedDr. PhDr. Jiøí Dostál, Ph.D., Mgr. Jaromír Basler
school-1223876_1280.jpg
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Rozpis státních závìreèných zkoušek, které se konají v srpnu a záøí 2017, najdete v tomto dokumentu.
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Harmonogram promocí, které se konají 27. 6. 2017, najdete v tomto dokumentuPokud jste na seznamu nenalezli své jméno, prosím kontaktujte do 23. 6. 2017 paní Renatu Postlovou.
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
 • Pracujete na výzkumu?
 • Plánujete a vyhodnocujete experimenty?
 • Píšete disertaèní práci?
 • Vyuèujete statistiku?

… chcete si usnadnit práci s daty?

Letní škola statistických metod

...


540-743-6926
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Promoce absolventù se konají 27. 6. 2017 na zámeèku Vìtruše. Více informací naleznete v tomto 9565207564.
4172644911
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Výstava suchomilných rostlin v našem botanickém parku pro širokou veøejnost.
Všichni jsou srdeènì zváni!

Kaktusy a sukulenty-02.jpg


2543819792
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
24.05. 2017

3344897810

Všichni jsou zváni na NANOpøednášku velmi výjimeèného hosta – prof. Paula Weisse z UCLA USA, kterou jsme zorganizovali s pøispìním mnoha partnerù, pøedevším Fulbright Foundation.

5. èervna od 14 hodin

Weiss_June5_2017_UJEP_Stránka_1.jpg


740-304-4332
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
24.05. 2017

502-315-4080

Interdisciplinární mezinárodní vìdecká konference doktorandù a odborných asistentù QUAERE 2017
5868501231

QUAERE 2017_call.jpgQUAERE 2017_call.jpg


925-594-6098
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
17.05. 2017

630-367-9109

Rozpis státních závìreèných zkoušek, které se konají v kvìtnu a èervnu 2017, najdete v tomto dokumentu.
(715) 251-5835
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
11.05. 2017

wing cell

Srdeènì vás zveme na Letní školu matematiky a fyziky pro žáky po 6. roèníku ZŠ a studenty støedních škol, kteøí se nebojí matematiky a fyziky ani o prázdninách. Úèastníkùm školy nabídneme program v rozsahu cca 30 hodin pøednášek a semináøù, obsahujících zajímavá témata zamìøená na nìkteré nové poznatky matematiky a fyziky, na øešitelské dovednosti úloh MO a FO a podobných soutìží. Pøednášek není tøeba se bát. Nejdùležitìjším klíèem k výbìru pøednášejících je to, jak si pøi výkladu umìjí hrát. S pøesným programem budou úèastníci seznámeni na zaèátku akce.

Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Semináø katedry fyziky

ve ètvrtek 11. kvìtna 2017 od 13:00 hodin v uèebnì è. 345

Mgr. Romana  Mikšová,

doktorandka doc. RNDr. Anny Mackové, PhD., katedra fyziky PøF UJEP,

"Energetické ztráty a rozptyl tìžkých iontù v látce a degradace polymerù po ozáøení tìžkými ionty."

Srdeènì Vás zveme na semináø katedry fyziky, na kterém nás Mgr. Romana Mikšová seznámí s problematikou své disertaèní práce.

Anotace:  Dizertaèní práce byla zamìøena na studium energetických ztrát a rozptylu tìžkých iontù v polymerech a silicon nitridu. Stanovení tìchto hodnot z RBS spektra bylo realizováno pomocí programu ITAP, který byl vyvinut v rámci této dizertaèní práce. Experimentálnì urèené hodnoty energetických brzdných ztrát byly srovnávány s hodnotami získanými ze semi-empirických modelù v programech SRIM-2013 a MSTAR. Dále byl proveden analytický výpoèet energetických brzdných ztrát pomocí programu CasP. Experimentální hodnoty energetického rozptylu byly srovnávány s hodnotami vypoèítanými podle teoretických modelù Bohra a Bethe–Livingstona a s empirickým modelem Yang.

Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.

 vedoucí semináøe


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
06.05. 2017

6199080181

Technologické centrum AV ÈR poøádá v období 23. 5. - 13. 6. 2017 jarní cyklus semináøù o pøípravì projektù.

/www.h2020.cz/cs/obecne-akce/jarni-cyklus-kurzu-jak-na-horizont-2020


skelpin
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
28.04. 2017

330-443-7087

Prohlédnìte si bohatý program letošních Dnù vìdy a umìní!

Festival vìdy, sportu a umìní
17. kvìtna 2017, 10:00–18:00 h
Kostelní námìstí u OC Fórum, Ústí nad Labem

Pøednášky špièkových odborníkù
18. kvìtna 2017, od 16:30 h
Bývalé kino Hranièáø

DVU-2017.jpg

Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Základní škola a mateøská škola Dalovice, okres Karlovy Vary pøijme od 28.8.2017 uèitele/lku pro výuku matematiky, fyziky a informatiky na 2. stupni ZŠ.
Nabízíme plný úvazek, vlastní uèebnu, nižší poèet dìtí ve tøídách, velmi dobrý kolektiv.
Škola je dobøe dostupná karlovarskou MHD.
Kontakt: telefon 353 224 578 nebo email: schooldal@volny.cz


(630) 377-4794
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
21.04. 2017

(507) 564-7910

Dìkan Pøírodovìdecké fakulty UJEP vyhlašuje 2. kolo pøijímacího øízení 2017/2018. Podmínky pøijetí jsou v tomto dokumentu. Koneèný termín pro odevzdávání pøihlášek ke studiu je 21. 8. 2017.
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Úterý 25.4.2017, 9:00.
V plánu je prohlídka výroby i prezentace managementu a postavení firmy na trhu.
Z minulosti jsou na tuto exkurzi velmi pozitivní ohlasy. 

red-school-blur-factory.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Pøírodovìdecká fakulta UJEP si Vás všechny dovoluje pozvat na kurzy pøedních externích odborníkù poøádaných v rámci projektu CRP13+ (/www.crp13plus.cz). Kurzy jsou vhodné pro studenty PøF, FVTM, FŽP. Studenti UJEP mohou využít možnosti zapsat si semináøe jako volitelné kurzy.

Více informací naleznete v tomto dokumentu.

Svou úèast prosím potvrïte na mail jindrich.matousek@ujep.cz.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Diplomy jim sluší :-). Takto vypadaly bøeznové promoce. Absolventùm blahopøejeme!

IMG_9745.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Pøednáška pro veøejnost - Chatboti

Pøijïte si "zaèetovat".

KI_pozvánka_Roško_pøednáška.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Termín pro odevzdání pøihlášek v pøijímacím øízení 2017/2018 byl prodloužen do 14. dubna 2017. Prodloužení termínu se nevztahuje na dvouoborové studium v kombinaci s hudební výchovou.

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
dìkan PøF UJEP 


2037661153
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Vítání jara na katedøe biologie.
Vítány všechny katedry!

veliko-veèírek.png


418-727-8030
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Hledáme nadìjné geografy s vìdomím spoleèenské relevance vzdìlávání a výzkumu.
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
14.03. 2017

(610) 712-8460

Akademický pracovník Pøírodovìdecké fakulty

- prof., doc., nebo odborný asistent:

 • katedra fyziky
 • katedra geografie
 • katedra chemie
 • katedra informatiky
 • katedra matematiky

- lektor:

 • katedra fyziky
 • katedra informatiky
 • katedra informatiky
 • katedra matematiky


(757) 821-7661
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
V tomto dokumentu najdete témata disertací doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie vypisovaných v akademickém roce 2017/2018.
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Pøedstavení pracovních pøíležitostí a posílení spolupráce mezi akademickou sférou a praxí.
Multifunkèní centrum v kampusu UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem.
Ètvrtek 23.3.2017, 9:00-14:00.
Firmy, pro úèast prosím kontaktujte e-mail michal.nemec@ujep.cz nebo tel. 601 082 197.

people-woman-coffee-meeting.jpg


6305562265
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
15.02. 2017

Crytur-2017

Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vìdách.

Cena Crytur_A4_2017.jpg


5405962985
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
07.02. 2017

(248) 774-4154

Školáci v Mostì zvládli programování
(902) 768-9075
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Pro studenty, kteøí se v tomto akademickém roce nezúèastnili povinného každoroèního školení z bezpeènosti práce v souladu s platnou legislativou o nakládání s chemickými látkami: náhradní termín je v úterý 7.2.2017, od 16 hod v CN221, viz pøíloha.
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
16.01. 2017

718-478-8235

V 919-616-4147 naleznete informace k promoci, která se koná 29. bøezna 2017.
paragastrular
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
10.01. 2017

genetous

untitled (1 of 1)-6.jpgKombinované studium Aplikovaná informatika

Od letošního akademického roku (2016/2017) lze na katedøe informatiky PøF UJEP studovat tøíletý bakaláøský studijní program Aplikovaná informatika (obor Informaèní systémy) novì také v kombinované formì.

Pøíjem pøihlášek ke studiu: do 31. bøezna 2017.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
04.01. 2017

800-656-8961

Podílejte se na projektu samoøídících aut! Tvoøte budoucnost již od ledna 2017 formou placené praxe.
Orpheist
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
02.01. 2017

unnibbed

levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
14.12. 2016

blepharelcosis

Popularizaèní pøednášky pro støední školy

Následující pøednášky nabízíme støedním školám zdarma.
Po dohodì s pøednášejícím je možné pøednášku pøizpùsobit potøebám školy.
Domlouvejte pøes michal.nemec@ujep.cz nebo telefon 475283562.

744x300_hero_visit-a-class.jpg
906-412-7875
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Pøedseda AS PøF UJEP svolává shromáždìní akademické obce fakulty. Shromáždìní akademické obce probìhne dne 14. 12. 2016 od 16:00 v posluchárnì MF-01.41.

Všichni èlenové akademické obce jsou vøele vítáni. Program shromáždìní je v pøíloze této zprávy.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
23.11. 2016

920-503-4879

Výsledky voleb do Akademického senátu UJEP za Pøírodovìdeckou fakultu jsou uvedeny v tomto dokumentu.
9254608085
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
16.11. 2016

609-842-4187

Bylo ukonèeno pøijímání návrhù na kandidáty pro volby do AS UJEP za PøF.

 

Kandidáti do Akademické komory AS UJEP

RNDr. Jan Krejèí, Ph.D. - Katedra informatiky, PøF UJEP

Mgr. Michaela Liegertová, PhD. - Katedra biologie, PøF UJEP

Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. - Katedra fyziky, PøF UJEP

Mgr. Pavel Raška, Ph.D. - Katedra geografie, PøF UJEP

 

Kandidáti do Studentské komory AS UJEP

Mgr. Klára Jirounková - Katedra fyziky, PøF UJEP

Bc. Václav Pflégr - Katedra chemie, PøF UJEP

Martin Roub - Katedra geografie, PøF UJEP

 

Volby probìhnou ve støedu 23.11.2016 od 10:00 do 15:00 hodin ve vstupní hale PøF UJEP, budova Èeské mládeže 8

 

V Akademickém senátu UJEP budou obsazena 3 místa v AKAS a 2 místa v SKAS

 

Kandidátní listiny

504-583-1199 


(513) 543-5566
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
16.11. 2016

(770) 756-1132

Pøírodovìdecká fakulta Univerzity J. E. Purkynì poøádá

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
24. 11. 2016

_MG_6683.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

PøF UJEP získala 2. místo ve studentském hodnocení Fakulta roku 2016.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Vyhlášení voleb do Akademického senátu UJEP


865-686-1400
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
01.11. 2016

(561) 833-5710

Kurzy externích odborníkù z PøF a FŽP poøádané na UJEP

Pøírodovìdecká fakulta UJEP si Vás všechny dovoluje pozvat na kurz z cyklu semináøù pøedních externích odborníkù poøádaných v rámci projektu CRP13+ (/www.crp13plus.cz). Kurz je vhodný pro studenty PøF a FŽP, pøípadnì FVTM. Studenti UJEP mohou využít možnosti zapsat si semináø jako volitelný kurz. Svou úèast prosím potvrïte na mail (605) 738-2875


404-580-1044
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

IMG_6778_panorama.jpg

Imatrikulace: pøivítali jsme nové studenty. A se vám u nás daøí! :-)


(910) 232-9714
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
19.10. 2016

6095564505

Technohraní: ovládání robotù, chemické pokusy, autodráha a mnoho dalšího, 5. listopadu v Mostì.

letak_technohrani.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Vzbudit v dìtech zájem o to pochopení, jak fungují technologie, které dennì užívají a které jsou pro nì zdrojem zábavy i pouèení, si dali za úkol informatici z Pøírodovìdecké fakulty Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem. Pøipravili pro veøejnost zábavnou vzdìlávací akci, v níž na otázku: „Co je programování a informatické myšlení?“ budou moci dìti odpovìdìt: „Všechno je to hra.“

Akce skonèila 23. 10. 2016. O akci referovala reportáž, která je ke shlédnutí na odkaze: TV spot ÈT.


3059477943
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
11.10. 2016

3166121084

Studujte v roce 2017 v zahranièí!

MSMT_IP_2017_letak.jpg


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
 

Za úèasti významných partnerù Ústeckého kraje pøedal slavnostnì hejtman Oldøich Bubeníèek v úterý 6. 9. 2016 veèer pìti laureátùm Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2015. Hned dva akademiètí pracovníci UJEP jsou èerstvými držiteli Ceny hejtmana za rok 2015. Doc. Mgr. Vladimír Šavel, jr., cenu obdržel v oblasti kultury, prof. RNDr. Pavla Èapková, DrSc., za pøínos v oblasti vìdy a výzkumu.

Prof. RNDr. Pavla Èapková, DrSc.prodìkanka pro vìdu a vnìjší vztahy Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí n. Labem (UJEP) pøinesla na Pøírodovìdeckou fakultu UJEP v Ústí nad Labem nové technologie a nové metody výzkumu nanomateriálù. Zakreditovala a garantuje magisterský a doktorský studijní program Nanogechnologie. Je autorkou a spoluautorkou øady výzkumných projektù, které získala UJEP. Je autorkou 124 pùvodních vìdeckých prací v mezinárodních èasopisech, na Úøadu prùmyslového vlastnictví má registrované dva užitné vzory.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
28.09. 2016

7789713102

Podle Studijního a zkušebního øádu pro studium v bakaláøských a magisterských studijních

programech Pøírodovìdecké fakulty Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem je nutné pro postup do druhého roku studia získat

minimálnì 30 kreditních bodù z povinných pøedmìtù.


(579) 987-0058
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Vážení studenti prvních roèníkù Pøídovìdecké fakulty UJEP.

Zveme Vás na slavnostní uvedení do akademické obce naší fakulty. Imatrikulace se koná

12. øíjna 2016

Více informací naleznete v 973-855-7189.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Povinné každoroèní školení z bezpeènosti práce v souladu s platnou legislativou o nakládání s chemickými látkami se uskuteèní
v úterý  27.9.2016 od 18 hodin v MF-2.28  (zelený sál - areál kampusu)
Úèast všech studentù, kteøí budou v akademickém roce 2016/2017 jakkoli manipulovat s chemickými látkami (laborky, závìreèné práce apod.), je povinná!!
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Kontrola indexù

Žádáme studenty, aby v prùbìhu mìsíce záøí, nejpozdìji však do 30. 9. 2016, v úøedních hodinách studijního oddìlení pøedložili své studijní referentce studijní prùkazy (indexy) k pravidelné kontrole po absolvovaném roce studia. Spoleèné zápisy do vyšších rokù studia se v akademickém roce 2016/2017 nebudou konat


904-443-4311
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
08.06. 2016

6077353179

 

V termínu od 31. srpna do 5. záøí 2016 se konají pøijímací zkoušky na vybrané obory PøF UJEP v pøijímacím øízení 2016/2017. V tomto pøehledu naleznete termíny a místa jednotlivých pøijímacích zkoušek.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Výroèní zpráva PøF UJEP 2015 - verze 2

2. verze Výroèní zprávy o èinnosti PøF UJEP za rok 2015 k revizi a doplnìní na katedrách je vyvìšena pod odkazem Vnitøní informace > Pracovní verze dokumentù. Pro jeho otevøení je nutné heslo, o které mùžete požádat na oddìlení PR (jana.maredova@ujep.cz, tel.: 3562).


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
10.05. 2016

8668690753

Dva rozhovory s doc. Zdeòkou Kolskou v poøadu Planetárium na Èeském rozhlasu - Sever. O nanotechnologiích, nanomateriálech, výzkumu a jiném.

Planetárium - 30. 4. 2016

(774) 290-4012


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Dìkan Pøírodovìdecké fakulty Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo pøijímacího øízení pro ak. rok 2016/2017

czernekova_biologie.jpgV souladu s ustanovením § 49 zákona è. 111/1998Sb. o vysokých školách a o zmìnì a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), v platném znìní a s pøíslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem a Statutu Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem dìkan Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo pøijímacího øízení pro ak. rok 2016/2017.

Jsme Fakultou roku 2015 v oboru Pøírodních vìd z celé ÈR!

Termín pro podávání pøihlášek: 15. 8. 2016

2519646773

336-231-4883


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Vit-Benes.jpgRozhovor s Víou Benešem

Úspìšným støedoškolským studentem, který si zamiloval nanotechnologie


Vít Beneš, 17 let, student na Podkrušnohorském gymnáziu v Mostì a vítìz okresního kola støedoškolské odborné èinnosti - SOÈ. Více informací o SOÈ najdete ZDE

1. Téma SOÈ:
Tématem práce byly zmìny povrchových vlastností vybraných polymerù a jejich modifikací. Studoval jsem konkrétnì povrchové vlastnosti dvou polymerních materiálù, UHMWPE a PET, a jejich zmìny po aktivaci v tzv. Piranha roztocích a po roubování cysteaminu. Zmìny povrchových vlastností jsem sledoval pomocí mìøení kontaktního úhlu a elektrokinetickou analýzou.


907-233-7902
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
18.02. 2016

6393357264

/sci.ujep.cz/doc/2016-protokol-o-prubehu-doplnovacich-voleb-do-as-prf-ujep.pdf
(715) 794-6059
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
01.02. 2016

202-269-3735

_MG_4648.jpgAnalytická chemie životního prostøedí a toxikologie

Nový a moderní navazující magisterský obor, který byl zakreditován napøíè dvìma fakultami, a to Pøírodovìdeckou fakultou a Fakultou životního prostøedí. Obì fakulty, pøipravují absolventy v nìkolika oborech zamìøených na chemii a ochranu životního prostøedí na úrovni bakaláøského a v pøípadì FŽP i doktorského studia. Obor je vhodný pøímo pro absolventy studijních oborù "Ekologie a ochrana prostøedí" (FŽP) a "Toxikologie a analýza škodlivin".

Více informací o studiu na 647-797-0503 a sci.ujep.cz.

Další informace 601-732-5132
269-731-5144
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
12.01. 2016

(386) 931-7736

Úspìšný rok PøF UJEP zakonèil úspìch prof. Lísala

Prof. Martin Lísal byl èlenem mezinárodního kolektivu, který získal cenu za nejlepší poster na významné 5086317074  v listopadu 2015 v Austinu v Texasu. Více se mùžete doèíst zde .

 

Blahopøejeme.

Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
18.12. 2015

(435) 836-2730

Týden geografie v médiích

Poøad Planetárium obsahující mj. rozhovor se èleny Severoèeské poboèky Èeské geografické spoleènosti doc. Martinem Soukupem (UP v Olomouci) a dr. Janem D. Bláhou (UJEP v Ústí nad Labem) o antropologicko-geografickém výzkumu na Nové Guineji byl odvysílán na Èeském rozhlasu Sever v sobotu 12.12.2015 v 18:05. V provozu je Zvukový archiv Planetária, do kterého jsou všechna odvysílaná Planetária ve své zvukové podobì prùbìžnì ukládána. Odkaz na poøad ZDE


Firma Kartografie Praha na svém FB profilu vìnovala pozornost akci Týden geografie v Ústí nad Labem, v rámci níž pøedstavil vedoucí odborné redakce nakladatelství portál 501-209-2575 a probìhl Hyde Park s uèiteli o školních zemìpisných pomùckách.

Sledujte facebook PøF UJEP


5305485392
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
17.12. 2015

5616933511

PÌT OTÁZEK PRO ZDEÒKU KOLSKOU

Doc. Zdeòka Kolská získala cenu rektora za vìdeckou a výzkumnou èinnost. Kdyby se udìlovala cena i za úsmìv a vstøícnost, byla by urèitì horkým kandidátem. Pokud ji neznáte, mìli byste si pøeèíst Pìt otázek pro Zdeòku Kolskou.

Doc. Zdeòka Kolská pùsobí na UJEP již 24 let. Dlouhodobì se zabývá výzkumem v oboru fyzikální chemie a nanotechnologie. Její vìdecká èinnost je poslední roky spojena pøedevším s vývojem nanomateriálù pro využití v elektronice a v oblasti tkáòového inženýrství. V roce 2015 získala doc. Kolská, jako èlenka projektového týmu zabývajícího se vývojem nových speciálních materiálù s upraveným povrchem pro pìstování lidských bunìk, prestižní cenu pøedsedy grantové agentury GAÈR. V prosinci roku 2015 získala Cenu rektora UJEP za vìdeckou a výzkumnou èinnost.

Více ètete 8063410391
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Naše fakulta boduje i v získání GAÈR a TAÈR projektù

Velká gratulace a podìkování patøí kolegùm dr. Raškovi, dr. Bláhovi (KGEO), doc. Jozífkové (KBI) a prof. Nezbedovi (KCHE), kteøí se zasloužili o získání tìchto významných a prestižních ocenìní vìdecké práce. Je to významný finanèní pøínos pro podporu vìdy na fakultì a zapojení našich studentù do projektù vìdy.

Více informací (801) 601-8108
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
02.12. 2015

Skvìlá zpráva

Kuba.jpgSkvìlá zpráva!!!

STUDENT UJEP OBDRŽEL CENU MINISTRYNÌ

Ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Kateøina Valachová a pøedseda Senátu Parlamentu Èeské republiky Milan Štìch pøedali dne 1. 12. 2015 v prostorách Senátu Parlamentu ÈR ceny MŠMT udìlované v oblasti vysokého školství, vìdy a výzkumu za rok 2015.

Cenu ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimoøádné èiny studentù získal student Pøírodovìdecké fakulty Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem Mgr. Jakub Braborec.

Fotogalerie


(925) 312-5351
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Mezinárodní projekt dvou ústeckých fakult má za cíl posílit hospodáøskou situaci v regionu Trojmezí

Jak podpoøit rozvoj místní ekonomiky v èesko-polsko-nìmeckém Trojmezí s ohledem na životní prostøedí? Zástupci UJEP a místních firem budou o tomto diskutovat na mezinárodní konferenci 24. 11. 2015 u Žitavy.

Pøírodovìdecká fakulta a Fakulta sociálnì ekonomická UJEP ve spolupráci s vybranými nìmeckými a polskými akademickými, veøejnými i soukromými institucemi se podílí na øešení inovativního projektu v èesko-polsko-nìmeckém pøíhranièí, který se zamìøuje na posílení lokálních ekonomických vazeb i ochranu životního prostøedí.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Spolupráce geografù se sdružením politických vìzòù

Centrum virtuální reality a modelování krajiny (CEVRAMOK) pøi katedøe geografie PøF realizovalo projekt rekonstrukèní 3d vizualizace pracovního tábora Svornost Jáchymov. Cílem projektu, na nìmž se podíleli studenti katedry pod vedením Mgr. M. Dolejše, bylo vytvoøit virtuální model dnes již zaniklého pracovního tábora, s nímž je spjat osud mnohých politických vìzòù z období komunistického režimu v Èeskoslovensku. Paralelnì probíhala v gesci pracovištì UK v Praze a MU v Brnì rekonstrukce druhého pracovního tábora Rovnost.

Výsledky projektu byly prezentovány pøi benefièním koncertu ke znovuotevøení nauèné stezky pracovním táborem 27. èervna 2015. V souèasné dobì je pøipravována expozice panelù a videoprezentace 3d modelu pro muzeum v Jáchymovì a prostory uranového dolu Svornost.

Další zajímavé informace naleznete na oficiálních stránkách PolitiètíVìzni.cz
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
25.09. 2015

7755517405

VÝSTAVA NÁVRHÙ NOVÉ BUDOVY V UNIVERZITNÍM KAMPUSU BYLA ZAHÁJENA

Výstava návrhù, které se utkaly v architektonické soutìži o další místo v univerzitním kampusu, je od dnešního dne do konce øíjna k vidìní v Muzeu mìsta Ústí nad Labem. Na vèerejší vernisáži podepsal rektor, doc. Martin Balej, Smlouvu na vytvoøení projektové dokumentace a výkon inženýrské èinnosti s jejím vítìzem prof. Petrem Pelèákem za architektonickou kanceláø Pelèák a partner, s. r. o. 

9022198786

VŠECHNY NÁVRHY ARCHITEKTÙ NA NOVOU BUDOVU ÚSTECKÉ UNIVERZITY JSOU VYSTAVENÉ V MUZEU

301-861-2673


817-763-2302
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
15.09. 2015

855-374-2033

Vìdci pøipravili nové materiály pro pìstování lidských bunìk

Praha 14. záøí 2015 – Vìdci z Vysoké školy chemicko-technologické pøipravili nové speciální materiály s upraveným povrchem vhodné jako podklady pro pìstování lidských bunìk. V budoucnu by mohly sloužit napøíklad pøi výrobì doèasného krytu kùže, èástí cévních protéz èi kostních tkání. Na mezioborovém výzkumu z oblasti tkáòového inženýrství, jehož èást již chrání èeský patent, spolupracovali chemici z VŠCHT se zástupci Fyziologického ústavu Akademie vìd a Pøírodovìdecké fakulty Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem. Výzkum na PøF UJEP provádìl tým vedený paní doc. Zdeòkou Kolskou, Ph.D. z Ústeckého materiálového centra. Øešitel projektu Václav Švorèík byl nyní za tento základní výzkum ocenìn Cenou pøedsedy Grantové agentury ÈR.

Zdroj, více informací a video s laureátem Ceny pøedsedy Grantové agentury ÈR prof. Švorèíkem 5194792961

once-accented

/www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/vedci-pripravili-nove-materialy-pro-pestovani-lidskych-bunek

/zdravi.e15.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/vedci-pripravili-nove-materialy-pro-pestovani-lidskych-bunek-479827


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
08.09. 2015

8253131084

Informace o realizaci projektu z FM EHP/Norsko

Pøírodovìdecká fakulta Univerzity J. E. Purkynì uspìla se svou žádostí o grant na individuální mobilitu z Finanèních mechanismù Evropského hospodáøského prostoru a Norska (FM EHP/Norsko) pro projekt „Krátkodobý pobyt na Univerzitì Liechtenstein / Short term stay at University Lichtenstein" EHP-CZ07-INP-3-115-2015. Grant byl podpoøen v rámci výzvy FM EHP/Norsko.

Cíle projektu jsou mj. výmìna zkušeností se zahranièní univerzitou o studijních programech, metodách výuky a organizaci studia. Dalším cíle je hostovaná výuka dr. Mìsíèka v bakaláøském studijním programu Podnikové systémy na univerzitì Liechtenstein.


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Udìlení titulu Fakultní škola

Ve ètvrtek 25. 6. 2015 se od 14:00 hod. se konalo slavnostní pøedání titulu Fakultní škola Pøírodovìdecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem Støední odborné škola pro ochranu a obnovu životního prostøedí Schola HUmanitas v Litvínovì. Slavnostní akt probìhl na zaèátku zasedání mìstského zastupitestva mìsta Litvínov. Titul byl škole pøedán na dobu pìt let dìkanem fakulty, Doc. RNDr. Jaroslavem Pavlíkem, CSc. za úèasti prodìkana pro studium RNDr. Martina Švece, Ph.D.

"Tím, že jsme odbornì zamìøená škola, tak vidíme návaznost ve studiu pro naše studenty. Máme ve škole nadané žáky, a právì pro nì to cílíme, aby ti nejlepší pak mohli pokraèovat na pøírodovìdnì zamìøených fakultách," zhodnotil slavnostní akt a budoucí spolupráci Mgr. Ladislav Turbák, øeditel Schola Humanitas.

Prùmysl potøebuje mladé vìdce a odborníky

recancellation

Úspìch Scholy Humanitas


maldirection
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Student PøF UJEP opìt slaví úspìch

Velký úspìch studenta nanotechnologií Jakuba Braborce, který se utkal s dalšími studenty v soutìži spoleènosti CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem CareerMarket.cz o nejlepší diplomovou práci v materiálových vìdách. Jeho diplomová práce Design a syntéza nových nanokompozitních luminoforù na bázi boranù a jejich deriváty se umístila na úctyhodném tøetím místì.

Dnes 26. 6. 2015 od 12 hod. probìhlo vyhlášení vítìzù a pøedání cen v sídle spoleènosti Crytur v Turnovì. Vítìzné práce byly vybírány expertní komisí složené ze zástupcù spoleènosti CRYTUR, spol. s r.o. na základì jejich odborné kvality, pøínosu k souèasnému stavu poznání, aplikovatelnosti, využitelnosti tématu pro praxi a také inovativního pøístupu k problematice.

/careermarket.cz/careermarket/cena-crytur

Jakubovi moc gratulujeme!


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Udìlení titulu Fakultní škola

V pondìlí 15. 6. 2015 od 10.00 hod. se konalo slavnostní pøedání titulu Fakultní škola Pøírodovìdecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem Vyšší odborné škole obalové techniky a Støední škole Štìtí. Titul byl škole pøedán na dobu pìt let dìkanem fakulty, Doc. RNDr. Jaroslavem Pavlíkem, CSc. za úèasti prodìkana pro studium RNDr. Martina Švece, Ph.D. a vedoucího katedry informatiky RNDr. Jiøího Škvora, Ph.D.

Pro udìlení titulu Fakultní škola musí vybraná støední škola splòovat urèitá hodnotící kritéria, na jejichž základech jim mùže být titul udìlen. „Máme šanci zvyšovat kvalitu výuky, a to je zajímavé jak pro samotné studenty, tak i jejich rodièe. Titul Fakultní škola je pro nás punc kvality,“ zhodnotil spolupráci øeditel VOŠ a SŠ Štìtí PhDr. Jiøí Konvalinka.

3344931017


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

NA TECHNODAYS SE PØEDSTAVILY FAKULTY UJEP


Ve dnech 14.–16. kvìtna 2015 probìhl v Chomutovì veletrh Technodays, který zde poøádala místní Okresní hospodáøská komora. Hlavním cílem veletrhu bylo seznámit žáky základních a støedních škol, jejich rodièe i širokou veøejnost s nabídkou technických oborù a øemesel v regionu.

Reportហv Èeské televizi od 16 minuty

Èlánek v Chomutovském deníku

Zábavné video z PøF UJEP stánku
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Fakultni skola-SPS-Resslovka.jpgPøírodovìdecká fakulta UJEP spoleènì s Fakultou výrobních technologií a managementu udìlala prestižní titul Fakultní škola

Støední prùmyslová škola, Resslova 5, Ústí nad Labem se stala dne 19. 03. 2015 fakultní školou Fakulty výrobních technologií a managementu a souèasnì i fakultní školou Pøírodovìdecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Tento slavnostní akt je vyvrcholením dlouhodobé intenzivní spolupráce školy a fakult UJEP.

 

Napsali o nás:


3306679275
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
09.03. 2015

(705) 505-4665

Fakultní škola

Spolupráce mezi vysokými a støedními školami je nezbytným pøedpokladem efektivního pøenosu znalostí a zkušeností mezi obìma typy institucí.

Pøírodovìdecká fakulta UJEP Ústí nad Labem ve snaze zdùraznit tuto spolupráci s nìkterými vybraným støedním školami zavádí možnost udìlení titulu Fakultní škola Pøírodovìdecké fakulty UJEP, který je mimoøádnì kvalitní støední škole udìlen, aby byla zdùraznìna výjimeènost školy s ohledem na spolupráci s Pøírodovìdeckou fakultou Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem (dále PøF UJEP).

Opatøení dìkana PøF UJEP è. 1/2015

Vzor smlouvy Fakultní škola


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
12.02. 2015

3055201347

Fakulta roku 2015

Pøírodovìdecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem obhájila prvensvtí a opìt se stala Fakultou roku v kategorii Pøírodních vìd v Èeské republice.

Nejvìtší podìkování patøí našim studentùm a pøíznivcùm, kteøí v této anketì hlasovali a podpoøili nás. Ještì jednou moc dìkujeme, velice si této podpory vážíme!


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

50 odstínù vztahu - Proè nìkteré ženy preferují submisivní muže?

Ne, opravdu se nejedná o 4. díl bestselleru 50 odstínù šedi :-) Toto je název èlánku doc. RNDr. Evy Jozífkové, Ph.D. (a spoluautorù), etoložky z katedry biologie PøF UJEP. Èlánek vyšel v Neuroendocrinology Letters. Tohoto èlánku si všiml novináø z The Telegraph a napsal o nìm na stránky britského deníku (918) 781-1046

Pokud Vás téma zaujalo, ètìte dále, je také v èeštinì :-)


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
23.01. 2015

(822) 582-5543

Fotogalerie ze Dne otevøených dveøí 22. 1. 2015! Dìkujeme za úèast :-)

Více foto na našem 7655182177.


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Student oboru Aplikované nanotechnologie se podílí na svìtovém objevu!

Student Jakub Braborec z magisterského studia Aplikovaných nanotechnologií spolupracuje v rámci své diplomové práce se známým chemikem a popularizátorem vìdy Michaelem Londesborough. Pod jeho vedením se celému mezinárodnímu týmu podaøilo vyvinout první boranový laser na svìtì. Jde o laser s modrým svìtlem, který je na rozdíl od tìch na bázi organických barviv mnohem stabilnìjší, ekologiètìjší i ekonomiètìjší. Výsledky výzkumu byly tento mìsíc zveøejnìny v prestižním èasopise Nature Communications.

Studentu Jakubu Braborcovi k tomuto úspìchu blahopøejeme!

Více informací v èlánku 737-225-5920


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
19.11. 2014

rindy

Obrovský úspìch studenta Aplikovaných nanotechnologií

Cena ministra školství, mládeže a tìlovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimoøádné èiny studentù byla Antonínu Èajkovi pøedána 18. listopadu v Praze.


7042831037
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
14.11. 2014

737-238-1553

V Mostì rozdávali Dobré listy komory úspìšným absolventùm vysokých škol

Mezi ocenìnými jsou i dva studenty PøF UJEP - Bc. Jan Radoò a Bc. Antonín Èajka. Gratulujeme! :-)

Celý èlánek o prùbìhu události naleznete ZDE


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
03.11. 2014

276-764-0328

Od 1. 11. 2014 byl RNDr. Martin Švec, Ph.D. jmenován prodìkanem pro studium.

Pro studenty jsem založil skupinu na 978-747-4042 a 4694072081. Neváhejte se do skupin pøihlásit, krom oficiálních informací zde budu zveøejòovat i další týkající se studia na PøF UJEP.


8456026543
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Studenti Pøírodovìdecké fakulty UJEP opìt v akci. Tentokrát na mezinárodním pracovním veletrhu.

Deset nadaných studentù katedry informatiky PøF UJEP odjelo prezentovat své vìdecké výsledky na Technickou univerzitu v Drážïanech.

V Drážïanech se na zaèátku prázdnin konal mezinárodní pracovní veletrh Output. Cílem této akce však nebyla pøehlídka firem hledající nové zamìstnance, ale prezentace studentských vìdeckých výsledkù a prací firmám a spoleènostem zabývající se IT technologiemi, které tak hledaly nové nadìjné talenty a pracovníky do svých týmù.

inwest 2.0.png


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Hejtman ocenil šest osobností regionu

Cenu hejtmana za rok 2013 v letošním roce získá šest osobností. Udìluje se v pìti kategoriích, ale v jedné se krajští zastupitelé rozhodli ocenìní dát dvìma lidem, kteøí spolu úzce spolupracují. Cenu hejtmana v oblasti vìdy a výzkumu obdrží dìkan Pøírodovìdecké fakulty UJEP doc. RNDr. Jaroslova Pavlík, CSc.

Více v Ústeckém deníku a ve fotogalerii.

27. èervna 2014
HEJTMAN OCENIL ŠEST OSOBNOSTÍ REGIONU
832-212-7614

27. èervna 2014
ZASTUPITELÉ URÈILI LAUREÁTY CENY HEJTMANA ZA ROK 2013
/www.usteckenovinky.cz/zpravy/regiony/zastupitele-urcili-laureaty-ceny-hejtmana-za-rok-2013/


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
10.06. 2014

845-419-1055

Seznam úspìchù našich studentù se rozrùstá

Další úspìch studenta Pøírodovìdecké fakulty UJEP - tentokrát z katedry matematiky.

Ve dnech 6. - 7. èervna se nᚠstudent Petr Mentlík (obor Matematika - Geografie) zúèastnil èesko-slovenské Studentské konference SVOÈ 2014 v Modre-Harmónii na Slovensku. Soutìžil se svojí bakaláøskou prací na téma: Rozvíjení matematických idejí pomocí origami. Nejenom že hájil barvy naší fakulty, dokonce se umístil na tøetím místì v kategorii bakaláøských prací, což vzhledem k poètu pøihlášených prací a jejich kvalitì je velmi dobrý výkon.

Soutìž je poøádána Slovenskou matematickou spoleèností Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) a Spoleèností uèitelù matematiky Jednoty èeských matematikù a fyzikù (SUMA JÈMF).

Dìkujeme mu za reprezentaci a gratulujeme! :-)

levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

ÚSP̊NÁ ŠÒÙRA STUDENTÙ PØF UJEP

Další student pøírodovìdecké fakulty uspìl s vìdeckou prací, tentokráte s technologií Nanospider.

Ve dnech 15. a 16. kvìtna se konal 5. roèník Èesko-Slovenské studentské vìdecké konference ve fyzice, kterou poøádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Sešlo se zde více než 50 studentù bakaláøských a magisterských oborù z Èeské a Slovenské republiky, kteøí soutìžili v 5 rùzných sekcích – teoretická fyzika, èásticová a jaderná fyzika, fyzika kondenzovaných látek, aplikovaná fyzika, obecná fyzika a didaktika fyziky.

Nebývalý úspìch slavil student Aplikovaných nanotechnologií Pøírodovìdecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem Antonín Èajka.


240-581-3714
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Student Pøírodovìdecké fakulty UJEP slaví úspìch

Jak již jsme Vás pøed èasem informovali, tak Pøírodovìdecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem mìla v soutìži FameLab 2014 svého velmi nadìjného studenta. Cenu AV ÈR za vìdecký pøínos udìlila porota Bc. Jakubu Braborcovi z katedry fyziky PøF UJEP a Ústavu anorganické chemie v Øeži za jeho vystoupení Zdání klame o výzkumu fluoreskujících boranù. Tablet od firmy Samsung mu pøedal vedoucí poroty profesor Václav Paèes.

Jakub vystudoval na PøF UJEP bakaláøský obor Toxikologie a analýza škodlivin a v souèasné dobì je studentem navazujícího magisterského studia Aplikované nanotechnologie. „Mým zájmem je tedy hlavnì chemická pøíprava nanoèástic a nanokompozitù, v souèasné dobì s kolegy øešíme projekt SGS – Design nanokompozitních luminoforù na bázi boranù," dodává Jakub Braborec.


917-533-8477
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

1658467_661105773945143_3371655754276374448_o.jpg Dny vìdy a umìní 2014

Pøírodovìdecká fakulta UJEP si v rámci akce Dny vìdy a umìní pro tento rok pøichystala svou prezentaci pod názvem "Vìdecké hrátky na dvorku aneb Když vìdci vylezou z laboratoøí". Jak je patrné z fotogalerie, o zábavu nebyla nouze. Program byl opravdu bohatý. Diváci z øad studentù základních škol, tak mohli vidìt nejen pøehlídku robotù, mohli si potrápit své hlavièky a poskládat si nìjaký hlavolam, ale vidìli také prezentaci krystalù vytvoøených v domácím prostøedí studentem prvního roèníku obor Toxikologie a analýza škodlivin Pavlem Kaulem a v neposlední øadì oblíbené pokusy s kapalným dusíkem. Také byla k vidìní i ochutnání tradièní èerná pøírodovìdná zmrzlina - tentokrát s kokosovou pøíchutí.

Byly to skuteènì dny zábavy a radosti, ale také ukázek toho, že matematika mùže být i atraktivní a zábavná nebo že v rámci studia geografie se nikdo skuteènì nenudí. A že byl cíl úspìšnì splnìn, o tom vypovídá èlánek od paní uèitelek ze Základní školy Vojnovièova z Ústí nad Labem. Èlánek nás moc potìšil a jejich pochvaly si velice vážíme. Èlánek ZDE

Tìšíme se na pøíští rok! :-)

Fotogalerie (904) 489-8530


levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Úspìch studenta Aplikovaných nanotechnologií

Dorazila k nám skvìlá zpráva, že student navazujícího magisterského studia Aplikovaných nanotechnologií Jakub Braborec postoupil do celonárodního kola mezinárodní soutìže FameLab.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Úspìch naší studentky

Ve dnech 5. a 6. února 2014 probìhl na Fakultì chemicko-technologické Univerzity Pardubice již 17. roèník celostátní soutìže o nejlepší studentskou vìdeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu firmy Merck". Soutìž poøádala Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci s Èeskou spoleèností chemickou a firmou Merck spol. s r. o.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Analytická chemie životního prostøedí a toxikologie

Novinka - od ak. roku 2014/15 bude otevøen novì akreditovaný navazující magisterský studijní obor Analytická chemie životního prostøedí a toxikologie v prezenèní formì studia.

Tento obor je urèen zejména pro absolventy bakaláøského studijního oboru Toxikologie a analýza škodlivin akreditovaného na PøF UJEP, je však otevøen i studentùm chemicky zamìøených bakaláøských studijních programù na jiných fakultách èi vysokých školách, vèetnì absolventù oborù Ochrana životního prostøedí a Ochrana životního prostøedí v prùmyslu akreditovaných na FŽP. Studijní obor Analytická chemie životního prostøedí a toxikologie je realizováno ve spolupráci s Fakultou životního prostøedí UJEP.

Podrobnìjší informace o podmínkách pøijetí a postupu pro podání pøihlášky naleznete 5167998223.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
16.01. 2014

Víte, co to je?

Víte, co to je?

Pøírodovìdecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem odstartovala netradièní propagaèní kampaò s názvem "Víte, co to je?". Na menších billboardech v Ústeckém kraji jsou obrázky, u kterých není tak lehké uhodnout, co zobrazují, co na nich je. Vidìli jste takový menší billboard a zajímá Vás, co je na jednotlivých obrázcích? Odpovìdi najdete uvnitø tohoto èlánku.

 

5082157844 - Události v regionech, Èeská televize 23. 1. 2014

782-273-2689 - Èeský rozhlas, 23. 1. 2014

(916) 419-0094 - První zprávy, 25. 1. 2014

7184302607 - Ústecký deník, 23. 1. 2014


606-718-5761
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Pøíroda pod mikroskopem

Dne 6. 1. 2014 odstartovala další pøírodovìdná výstava ve spolupráci s Èeským hydrometeorologickým ústavem na Koèkovì v Ústí nad Labem a tentokrát nese název "Pøíroda pod mikroskopem". Výstava nabízí pìknou podívanou na skuteènì zajímavé obrázky zachycené elektronovým i jiným mikroskopem. Návštìvníci výstavy se tak mohou podívat, jak vypadá chodidlo èi snovací ústrojí pavoukù, polyamidová nanovlákna, prachová èástice nebo barevný svìt masozøavých rostlin.

Výstava konèí 30. 6. 2014.

Více ve fotogalerii.


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Pavilon A v univerzitním kampusu jde k zemi

V areálu Kampusu zaèala demolice budovy bývalé porodnice. Demolice pavilonu A by mìla být dokonèena 7. øíjna 2013. Budovu nahradí novostavba, která má být vybudována do roku 2016 a bude tak fungovat jako centrum pøírodovìdných a technických oborù.

Ve fotogalerii naleznete demolici starého pavilonu A krok za krokem.


(916) 827-8292
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
30.07. 2013

(410) 904-9380

Cesta do nanosvìta a zpìt...

Pøírodovìdecká fakulta UJEP ve spolupráci s Èeským hydrometeorologickým ústavem na Koèkovì v Ústí nad Labem uspoøádala výstavu s názvem "Cesta do nanosvìta a zpìt...". Návštìvníci výstavy budou seznámeni nejen s pojmem a historií novì populární vìdy nanotechnologie, ale také s jejím praktickým využitím ve vìdecké praxi i v bìžném životì. Na výstavì bude možnost shlédnout krátké video týkající se výuky, studia a výzkumu nanotechnologií na Pøírodovìdecké fakultì UJEP, a také se podívat, co je nanomateriál a kde všude se s ním mùžeme setkat.

Více ve fotogalerii.
6396861554
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

Nový doktorský studijní program:

Nanotechnologie, obor aplikované nanotechnologie

bude otevøen na PøF UJEP v akademickém roce 2013/14


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
Informace o novì otevøených navazujících magisterských oborech na PøF UJEP - Biologie; Aplikované nanotechnologie.
Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku
18.01. 2013

Tisková zpráva

Aktuální tisková zpráva

Pøírodovìdecká fakulta ústecké Univerzity J. E. Purkynì má unikátní výzkum i obory.
Pavouèí vlákna a nanomateriály

/www.regiony24.cz/63-171687-na-univerzite-v-usti-nad-labem-zkoumaji-pavouci-site-a-nanomaterial

 


Celý text ...
levá dekorace èlánkupravá dekorace èlánku

V rámci projektu „Pøíhranièí 2.0“, podpoøeného z OP Cíl 3, bude bìhem ètyø semestrù vyškoleno celkem 30 studentù, vždy deset z Technické univerzity v Chemnitz, Technické univerzity v Liberci a Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem v pøípravì a vypracování pøeshranièních projektù. Projekt je pokraèováním úspìšné spolupráce UJEP a TU Chemnitz, která zapoèala projekty Èesko-Saská Vysokoškolská Iniciativa a InWest – Transfer vìdomostí z informatiky pro hospodáøský rozvoj èesko-saského pohranièí.


Celý text ...


Archiv starších zpráv

Pøírodovìdecká fakulta
Univerzity J. E. Purkynì
Èeské mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddìlení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Dìkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IÈ: 44555601

 

613-518-7451

facebook_200.jpg

(639) 540-7652

Virtuální prohlídka PøF UJEP

Akademický senát PøF UJEP

Kontakty Pøírodovìdecké fakulty

(928) 369-4228

Partneøi Pøírodovìdecké fakulty

(302) 607-0063
 
Obrovský úspìch studenta
617-789-2236
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

9732382755
logo Cíl 3.jpg
(409) 681-9878

Aktuálnì

reddish-black

(862) 444-3982

Ankety

U medvìda není nuda

3_153.png

Malajský medvìd Myanmar je maskotem Pøírodovìdecké fakulty UJEP.© 2009 Pøírodovìdecká fakulta 978-941-9521 Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké