Centrum Inteligentných Kybernetických Systémov (CIKS) - Center of Intelligent Cybernetic Systems (CICS) tvorí výskumná skupina ľudí a ich aktivít hlavne v laboratóriách v rámci Centra aplikovanej kybernetiky KKUI FEI Technickej univerzity v KoÅ¡iciach so sídlom na VysokoÅ¡kolskej 4 v KoÅ¡iciach. Laboratória CIKS slúžia hlavne na praktickú realizáciu bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, výskumných úloh a spoluprácu s praxou. Hlavnou črtou skupiny sú reálne rieÅ¡enia aplikovanej informatiky a kybernetiky s podporou umelej inteligencie:

 • Smart/Inteligentný priestor
  • interakcie a interoperabilita človek - systém (health, robot, industry),  t.j. human-cyber-physical systems
  • Operator 4.0, Caregiver 4.0 (X.0)
  • multimodálna lokalizácia, navigácia a kooperácia robotov a okolia (human, physical, cyber)
 • Smart/Intelligent Edge/Fog/Cloud
  • edge anabled  monitorovanie domácej zdravotnej a sociálnej starostlivosti s prepojením na inteligetný pristor a cloudovú podporu, personalizovaná kvalita starostlivosti - Caregiver 4.0
  • servisne orientované architektúry - smart/intelligent gateway, senzorové siete, edge-pervasive - ubiquitos computing, IoT edge rieÅ¡enia
  • weareable devices
 • Industry 4.0/Smart Industry - v aplikačných oblastiach  Smart Living, Smart Health, Smart Manufacturing,Smart City and Transport ...
  • internet vecí a vÅ¡etkého (IoT, IoE, IIoT), aplikačné komunikačné protokoly (MQTT, DDE, OPC), architektúry I4.0, integrácia a prepájanie platforiem, inteligentné sieÅ¥ové kybernetické systémy, kyber-fyzikálne systémy
  • rozšírená a mixovaná realita, mobilné a webové rieÅ¡enia a rozhrania
  • cloudové služby,  strojové učenie, analýza dát, big data
 • individuálna a kolektívna inteligencia, robotika - inteligentná, kognitívna, multiagentová, cloudová, kolaboratívna
 • počítačové videnie - základné a pokročilé spracovanie obrazov, 3D zber a zobrazovanie
 • interakcie a hry v inteligentnej rehabilitácii - čiastočne
 • supervízne riadenie a zber dát (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition), vizualizácia procesov a používateľské rozhrania systémov (HMI – Human Machine Interface), simulácia, plánovanie a riadenie procesov, systémov (MES, MPS, OPS), informačné portály, reálne a historické databázy, priemyselná informatika.     

 

spolupraca

logonadaciaTB

CIKS spolupracuje s poprednými firmami a využívame najnovšie IKT a kybernetické technológie od lídrov v daných oblastiach, bežiacich na výkonnom hardvérovom a sieťovom vybavení v laboratóriách.

 

 (330) 204-5346    LIKS YT  905-725-4777


Monday the 19th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.